Örömhír

„Jézusom, bocsásd meg nekem mindazt a fájdalmat, amit Testednek, Igédnek és Istenségednek okoztam.” Uram Irgalmazz, Krisztus Kegyelmezz! Szentlélek Védelmezz!

A szeretet rózsafüzére

Szentmisén a sátán odajött hozzám két karddal a kezében, melyből az egyiket nekem adta és így szólt hozzám: „Ha oly nagy a bátorságod, küzdj meg velem! De ha veszítesz, lelked örökké az enyém lesz.” Máriás ruhámban letérdeltem, és azt mondtam neki: „Nem félek tőled sátán! Mert tudom, nem vagyok egyedül. Mögöttem állnak a szentek és a Szentháromság is. Nincs hatalmad felettünk, mert neked csak gyűlöleted és haragod van, míg nekünk szeretetünk. Ezért vagy te egyedül, mert képtelen vagy szeretni!” A sátán haraggal azt mondta nekem: „Ezért még megfizetsz, mert nem hagyom ennyiben!” És gyűlölettel tűz formájában lement a pokolba. Közben egy szép rózsafüzért vettem elő a zsebemből, mely ragyogott a fénytől. A Szűzanya örömmel az arcán így szólt hozzám: „Gyermekem, légy boldog, mert kiálltad a próbát!” Majd így folytatta: „A szeretet rózsafüzérét tartod most a kezedben, mely az Irántunk érzett szeretettől világít. Minél jobban szeretsz, annál könnyebben tudsz győzedelmeskedni a sátán felett.” A Szűzanya elmagyarázta nekem, hogyan kell imádkozni ezt a rózsafüzért.

A szeretet rózsafüzére

 

(Hagyományos rózsafüzéren)

 

Keresztre: Hiszekegy

 

Az első nagy szemre: Miatyánk

 

Az első három kis szemre:

 

1. Atyám, Te végtelenül szeretsz minket. Kérlek, segíts, hogy ne csak felebarátomat, hanem legfőképpen Téged úgy tudjalak szeretni, ahogyan Te szeretsz minket.

 

2. Jézusom, Te végtelen szeretetedből megváltottál minket. Kérlek, segíts, hogy Hozzád hasonlóan menteni tudjam a lelkeket.

 

3. Szentlélek Istenem, Te végtelenül gazdag vagy az erényekben. Kérlek, segíts, hogy kegyelmed által növekedni tudjak a szeretetben, ahogyan a szentek is, akik bejutottak a mennyek országába.

 

A nagy szemekre:

 

Szentháromság egy Isten három személyben, Ti vagytok számomra a végtelen szeretet példaképei. Engedjétek, kérlek, hogy mint kicsiny teremtményetek növekedni tudjak a szeretet erényében.

 

A kis szemekre:

 

Édesanyám, nagyon szeretlek! Kérlek, segíts, hogy úgy tudjak szeretni, ahogyan te szeretsz minket!

 

Befejezésül:

 

Legszentebb Szentháromság, Égi Édesanyám, mindenben rátok akarok hagyatkozni, és bízom benne, hogy kegyelmeitek által úgy tudunk szeretni, ahogyan azt a főparancsolatban tanítottátok nekünk: „Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és minden erődből, felebarátodat pedig, mint saját magadat.”

Ígéretek:

1. Kegyelmeinkkel Mi Égiek gazdagon elárasztunk titeket, hogy míg a földön éltek, a szeretetben oly nagyra növekedhessetek, hogy tetszésünket leljük bennetek.

 

2. E rózsafüzér által szentté teszlek titeket. Mert a szentek legfőbb erénye a szeretet.

 

3. Azok a gyermekeim, akik naponta elmondják ezt a rózsafüzért, haláluk órájában nem igazságos, hanem mint szerető Istenük fogok előttük állni, és fogadom lelküket az Örök hazában.

 

Szentáldozáskor a Mennyei Atya kezébe vette ezt a rózsafüzért, megcsókolta majd azt mondta: „Szeretetcsókom által áldásomat adom e rózsafüzérre. Terjeszd gyermekem, és hirdesd a szeretetet, ahogyan Szent Fiam is hirdette a földön az Én Nevemben!” Mielőtt megáldoztam, a Szentostyán ezt a feliratot láttam: SZERETET

http://engeszteles.bocsajozsef.hu/rozsafuzer/a-szeretet-rozsafuezere
A tisztaság rózsafüzére

Látomásban a szeretet rózsafüzére alatt őrangyalom így szólt hozzám: „Jöjj velem gyermekem, mert most elvezetlek téged a szeretet királynőjéhez.” Miközben haladtunk, megláttam Égi Édesanyámat, akinek lábai előtt sok-sok rózsa volt, és angyalok vették körül kezükben egy szál rózsával. Kezembe vettem egy piros rózsát és a Szűzanyának ajándékoztam, aki mosolyogva és szeretettel így szólt hozzám: „Köszönöm gyermekem ajándékodat. Szeretetem jeléül kérlek, fogadd el ezt a fehér rózsát és mellé a tisztaság rózsafüzérét, melyet édesanyai szeretetemben ajándékozok neked és testvéreidnek. Mert számomra mindannyian az én gyermekeim vagytok. Nagy kegyelmekkel van megáldva ez a rózsafüzér. A tisztaság az egyik legfontosabb erény, mely feltétele annak, hogy beléphessetek Atyám országába. Kérjétek segítségemet, mert általam hamarabb eljuthattok a tökéletesség útjára, mint egymagatok. Bízzátok rám lelketeket, kicsinyeim! Szeretett jelenlétemmel betöltelek benneteket, mikor ezt imádkozzátok. Atyám szent lábai előtt kiesdem számotokra azokat a kegyelmeket, melyek segítenek nektek abban, hogyan éljetek tiszta életet. Nagyon szeretlek benneteket! Az égiek akarata, hogy szentek legyetek.”

A tisztaság rózsafüzére

(hagyományos rózsafüzéren)

Keresztre: Hiszekegy

 

A nagy szemekre: Üdvözlégy

 

A kis szemekre:

 

Szűzanyám, te vagy számomra a tökéletes tisztaság példaképe. Kérlek, mutasd meg nekem, hogyan kell oly tisztán élni, ahogyan Te már szeplőtelen fogantatásodtól kezdve éltél köztünk a földön. Dicsőség…

 

Befejezésül:

 

Szeretett édesanyám! Bízom benned, mint kicsi gyermeked. Kérlek, taníts meg engem, hozzád hasonlóan szentül élni. Mert tudom, nálad szebb példaképet nem is találhattam volna a földön.

Megkérdeztem édes Jézusomat hogy továbbíthatom-e ezt a rózsafüzért?

Jézus: Drága gyermekem! Szent tervem, hogy ezt a rózsafüzért is továbbítsd testvéreid számára. Gyakoroljátok a tisztaság erényét bűnbánattal, szentgyónással, szentáldozással és napi lelkiismeretvizsgálattal! Ha követitek tanácsomat, nagy boldogságban lesz részetek nemcsak Szentlelkem nagy kiáradásakor, hanem már előtte is oly kegyelmekkel foglak elárasztani benneteket, melyek nem engedi, hogy a sátáné lehessetek.

http://engeszteles.bocsajozsef.hu/rozsafuzer/a-tisztasag-rozsafuezereA Mennyei Atya rózsafüzére

Szentmisén a Mennyei Atya odajött hozzám és kezében egy gyönyörűen csillogó rózsafüzér volt. Elmagyarázta nekem, hogyan kell rajta imádkozni, majd így szólt hozzám:”Gyermekem,azt kérem tőled,hogy rózsafüzéremet, mely sok kegyelmet tartogat számotokra, ismertesd meg minden teremtményemmel!.”

A Mennyei Atya rózsafüzére

(Hagyományos rózsafüzéren)

Keresztre: Hiszekegy

Nagy szemekre: Miatyánk

Kis szemekre: Atyám, szeretlek Téged és bízom a Te végtelen jóságodban, szeretetedben és irgalmadban. Dicsőség…

Befejezésül: Atyám, rád bízom testemet, lelkemet. Kérlek, alakítsd életem minden percét úgy, hogy az Neked tetsző lehessen.

Ígéretek:

1. Azokat a gyermekeimet, akik naponta elimádkozzák ezt a rózsafüzért, kegyelmekkel gazdagon elárasztom.

 

2. Megadom nekik a Szentháromság iránti teljes bizalom erényét, mellyel megtanítom, hogyan kell teljesen Ránk hagyatkozni.

 

3. E rózsafüzér által megismernek Engem, az általa közvetített kegyelmekkel közelebb kerülhetnek Hozzám a Mennyek Országában.

 

4. Jelen leszek, és Atyai áldásomat adom minden gyermekemre, bárhol is imádkozzák.

 

A Mennyei Atya előre mutatta látomásban, hogy mikor elmondom ezt a rózsafüzért, akkor Ő valóban ott lesz mellettem és szent szívére mutatva, mennyei fénysugarak áradnak ki belőle,mellyekkel teljesen eláraszt engem.

Mennyei Atya: Kegyelmem által növekedni fogsz a hitben, szeretetben és a bizalom erényében.

http://engeszteles.bocsajozsef.hu/rozsafuzer/a-mennyei-atya-rozsafuezereA hála rózsafüzére

Látomásban az Úr Jézus egy templomba vezetett, ahol a hívők a szentmise előtt kifejezték kéréseiket az Úrnak. Jézus kegyelmével megengedte, hogy halljam az egyik nő gondolatait, aki azt kérte: „Uram, kérlek, segíts nekem! Szükségem van egy állásra, hogy többé ne nélkülözhessek úgy, ahogyan eddig is.”

 

Jézus meghallgatta kérését és másnapra sikerült munkát találnia. Viszont ezt a nőt már annyira lekötötte a munka, a barátok és a család, hogy többé nem ment vissza a templomba. Jézus szomorúan évekig várt arra, hogy gyermeke visszatérjen. Majd így szólt hozzám: „Gyermekem, egy újabb imát tanítok neked és testvéreidnek, melynek neve: a hála rózsafüzére. A hála nélkülözhetetlen napi teendőitekhez. Tanuljatok ebből a történetből és legyetek hálás szívűek. Én minden tettetekről tudok. Higgyétek el, a hálátlanság hasonló a szeretetlenséghez. Ne legyetek hálátlanok! A sátán is ilyen volt, mikor nagy gőgjében fellázadt Ellenünk. A végén elbukott és elnyerte méltó büntetését, a kárhozatot. Gyakoroljátok a hála erényét! Kérjétek Szentlelkem segítségét, aki nagy boldogsággal meghallgat benneteket.”

A hála rózsafüzére

 

(Hagyományos rózsafüzéren)

 

Keresztre: Hiszekegy

 

Nagy szemekre: Miatyánk

 

Az első három kis szemre:

 

1.Atyám, hálásan köszönöm, hogy végtelen szeretetedből megteremtettél engem.

 

2.Jézusom, hálásan köszönöm, hogy végtelen szeretetedből megváltottál engem.

 

3.Szentlélek Istenem, hálásan köszönöm, hogy kegyelmeddel elárasztasz engem és vezetsz az életszentség útján.

 

A nagy szemekre:

 

Atyám, kérlek, bocsáss meg nekem, hálátlan teremtményednek. Tudom, nem érdemlem meg jóságodat. De bízom, hogy szereteteddel újból visszafogadsz, mint kicsi teremtményedet.

 

A kis szemekre:

 

Szűzanyám, esengve kérlek, segíts, hogy örökké hálás legyek.

 

Befejezésül:

 

Jézusom, mély bűnbánattal bocsánatot kérek Tőled minden hálátlanságomért, mellyel megbántottalak. Ígérem, hogy Szent Édesanyád segítsége által kijavítom hibáimat. Bízom Szentlelkedben és abban, hogy egyszer a szentekkel együtt örökké dicsőíthetlek Titeket a Mennyek Országában. Ámen.

Ígéret:

Jézus: Azok a gyermekeim, akik naponta szívvel-lélekkel elimádkozzák ezt a rózsafüzért, nem maradnak jutalom nélkül. Isteni szeretetem által megígérem nekik, hogy a Mennyek Országában nagy boldogságban lesz részük, mégpedig abban, hogy örökké szerethetnek és dicsőíthetnek Minket, üdvösségük által a szentekkel és angyalokkal együtt örökkön örökké.

http://engeszteles.bocsajozsef.hu/rozsafuzer/20110321A bűnbánat rózsafüzére

Jézus látomásban elvitt a szentmisére, ahol éppen szentáldozás volt. A pap mellett állt Jézus és szeretettel figyelte a hívek lelkét, akik szentáldozáshoz járultak. A Szűzanyával együtt mi is néztük az embereket, főként a lelküket. Egyes embereknek a ruháján volt néhány fekete pont. Volt, akiknek nagy sötét foltot lehetett látni. Jézus így imádkozott értük: „Atyám, kérlek, bocsáss meg nekik, hogy bűnös lélekkel áldoznak.” Néhány emberben érezni lehetett, hogy bűnbánat nélkül áldoznak. Jézus így szólt hozzám: „Drága gyermekem! Nagy szomorúsággal tekintek azokra, akik tisztátalanul és bűnbánat nélkül járulnak a szentáldozáshoz. Ezért úgy döntöttem, hogy nagy szeretetemben egy újabb rózsafüzérrel ajándékozlak meg benneteket. Arra kérlek kicsim, hogy ezt az imát is terjeszd el, és ismertesd meg minden egyes teremtményemmel, melynek neve: a bűnbánat rózsafüzére. Gyakoroljátok szeretettel a bűnbánat erényét! Ne okozzatok Nekem fájdalmat hitetlenségetekkel és közömbösségetekkel! Ne feledjétek, a szentáldozásban Velem egyesültök! Értelmetekkel fel sem tudjátok fogni mekkora kegyelemben részesültök általa. Vigyázzatok lelketek tisztaságára! Ha követitek tanácsomat, lelketek üdvösségére és nem kárhozatára válik a szentségekhez való járulásotok. Ezt az imát megáldottam szeretetemmel, mely sok kegyelmet tartogat számotokra. Segítségetekre válik a bűnbánatotok őszinte és tiszta növekedésében. Kérjétek Szentlelkemet! Ő gazdagon eláraszt benneteket!”

A bűnbánat rózsafüzére

(Hagyományos rózsafüzéren)

Keresztre: Hiszekegy

Nagy szemekre:

Jézusom, kérlek, bocsáss meg nekem, hogy tisztátalan lélekkel vettelek magamhoz. Bízom Szentlelked segítségében, akinek kegyelme által mély bűnbánatot gyakorolva fogadhatlak szívem hajlékába.

Kis szemekre:

Édesanyám, tökéletes tisztaságod által kérlek, segíts nekem, hogy növekedni tudjak az őszinte és tiszta bűnbánat erényében.

Befejezésül:

Szentlélek Istenem, bízom mérhetetlen kegyelmeidben és abban, hogy a bűnbánat erényével lelkem nem foltos, hanem hófehér lesz, olyan mint legtisztább teremtményeid, a kicsi gyermekek lelke.

Ígéretek:

1. Szeretetem által megígérem azoknak, akik naponta elimádkozzák ezt a rózsafüzért, hogy elnyerik az őszinte bűnbánat erényét és emellett, Édesanyám vezetésével eljutnak a tökéletes tisztaság útjára.

2. Szentáldozáskor nem szomorúságomat, hanem örömömet fogom lelni e teremtményem lelkében.

3. Halála órájában kegyelmemmel bűnbánatát fokozva nem engedem, hogy elkárhozzon.

http://engeszteles.bocsajozsef.hu/rozsafuzer/a-bnbanat-rozsafuezere

 

A bűnösök megmenekülésének rózsafüzére

Látomásban szentmisén a Mennyei Atya egy fekete szurokkal teli tóhoz vezetett, melynek közepén a sátán állt. Sok ember ment bele ebbe a tóba, a ruhájukon fekete foltok voltak láthatóak. Sajnos nem tudtam segíteni rajtuk, mivel szabad akaratukból döntöttek így. Viszont a Mennyei Atya így szólt hozzám: „Drága kisleányom! Nagy szomorúsággal látom gyermekeimet a kárhozatba hullani. Mint szerető Atyátok aggódom lelketek sorsáért. Ezért úgy döntöttem, hogy egy újabb rózsafüzérrel ajándékozlak meg titeket, melynek neve: a bűnösök megmenekülésének rózsafüzére. Ezzel az imával sok eltévedt lélek fog visszatérni Hozzám. Nagy szeretettel karjaimba veszem ezeket a lelkeket, és nem engedem, hogy a sátán újból eltántoríthassa őket mellőlem.”

 

A bűnösök megmenekülésének rózsafüzére

 

(Hagyományos rózsafüzéren)


Keresztre: Hiszekegy

 

Nagyszemekre: Atyám, Te végtelenül jó vagy eltévedt gyermekeidhez. Kérlek, bocsáss meg nekik, és fogadd őket vissza, mint ahogyan minket is, Isteni szereteted hajlékába!

 

Kis szemekre: Szűzanyám, kérlek, segíts nekem, hogy veled együtt segíteni tudjak a bűnös lelkeken, mégpedig azokon, akik a kárhozat útján járnak.

 

Befejezésül: Jézusom, kérlek, add, hogy Szentlelked által Hozzád hasonlóan úgy tudjam segíteni és menteni testvéreimet, ahogyan nagy szereteteddel megváltottál minket kereszthalálod árán. Ámen.

 

Látomásban mikor el kezdtem imádkozni ezt a rózsafüzért, akkor megmutatta nekem a Mennyei Atya, hogy a lelkek, akik majdnem belevetették magukat a kárhozatba, megmenekültek. Mégpedig úgy, hogy az Úr Jézus és a Szűzanya odamentek hozzájuk, megfogták a lelkek kezét és szeretettel elvezették őket egy jobb útra, ahol nincs kárhozat, csak Örök Üdvösség. Természetesen mindezt a sátán nem nézte jó szemmel. De csodálatos módon tétlenül állt ott, úgy, hogy még mozdulni sem tudott. Szívemben úgy éreztem, hogy ez a rózsafüzér nemcsak lebénítja a sátánt, hanem még el is gyengíti az erejét, mely abban rejlik, hogy sok lelket tud elrabolni Istentől. Majd így szólt hozzám a Mennyei Atya.

 

„Imádkozzátok minél gyakrabban ezt a rózsafüzért gyermekeim, hogy segítségetekkel sok-sok lélek megmenekülhessen a kárhozattól. Ígérem, hogy nem hagylak benneteket jutalom nélkül. Mert azok, akik naponta buzgón mentik a lelkeket nagy örömben lesz részük, mikor Szentlelkem meglátogatja őket a Nagy Figyelmeztetéskor.

http://engeszteles.bocsajozsef.hu/rozsafuzer/bunosok-megmenekulesenek-rozsafuzere

 A szeretet egységének rózsafüzére

Látomásban szentmisén az Úrjézus elvitt egy olyan helyre, ahol 4-5 ember volt egy csoportban, akik együtt imádkoztak. Az egyik alkalommal viszont ott volt a sátán is, aki, hogy szétválassza őket, meglökte az egyik embert, emiatt nagy vita lett közöttük. Jézus szomorúan látta ezt, és azt mondta: „Drága gyermekem! Amit most láttál az egy szimbólum, mely sok engesztelőt és virrasztót szimbolizál. Nagy szomorúság éri Szent Szívemet, mikor így látlak titeket. Ellenségem terve, hogy szétválasszon és viszályt szítson közöttetek. Azt akarom, hogy egységben éljetek, melynek legfőbb feltétele a szeretet. Szeressétek egymást és ne gyűlölködjetek! Mert ahol gyűlölet van, ott nincs megértés. Ezért, mivel nagyon szeretlek titeket, egy újabb imát tanítok nektek, a szeretet egységének rózsafüzérét. Imádkozzátok szeretettel ezt a rózsafüzért, amint alkalmatok van rá. Legyetek boldogok és ne féljetek! Mert Én és Édesanyám szüntelenül mellettetek vagyunk és megvédünk titeket a gonosz minden ármánykodásától, mellyel ártani akar nektek és közösségeteknek.”

A szeretet egységének rózsafüzére

 

(Hagyományos rózsafüzéren)

 

Keresztre: Hiszekegy…

 

Nagyszemekre: Szentháromság egy Isten, három személyben. Ti a szeretet egységének példaképét mutatjátok számunkra. Kérünk, tanítsatok meg minket is olyan szeretetben élni, mint amilyenben Ti éltek fent a Mennyek Országában az angyalokkal és a szentekkel együtt örökkön örökké.

 

Kisszemekre: Égi Édesanyánk, tudjuk, hogy Te mérhetetlenül közel állsz a Szentháromsághoz, főként drága Szent Fiadhoz. Kérünk Téged, járj közben értünk a Mennyei Atyánál, hogy gyűlölet és irigység helyett szeretetben és egységben tudjunk élni és imádkozni.

 

Befejezésül: Legszentebb Szentháromság, nagyon szeretünk Titeket és bízunk abban, hogy az elkövetkezendő időben kegyelmeitek által szeretet-egységben tudunk élni, és együtt menteni a lelkek sokaságát, kiknek égetően szükségük van segítségünkre. Ámen.

Ígéretek:

Szentháromság: „Drága szeretett gyermekeink! Nagy örömmel szólunk hozzátok, hogy szavainkkal megérinthessük szíveteket és lelketeket. Minden egyes teremtményünket, aki naponta elimádkozza ezt a rózsafüzért, főként engeszteléskor és virrasztáskor, a következő ígéretekkel ajándékozunk meg:

 

1. „Mi a Szentháromság, nem engedjük, hogy a sátán tönkretegye és szétválassza egymástól azokat a gyermekeinket, akik hetente részt vesznek az engesztelésben vagy a virrasztásban.”

 

2. Mennyei Atya: „Szentlelkem által megkapják a szeretet egységének kegyelmét.”

 

3. Jézus: „Gyermekeim, mikor ezt a rózsafüzért imádkozzátok, nagyon boldoggá teszitek Szent Szívemet. Mert sok lélek megtérésére és megmenekülésére fog válni ez az imádság.”

 

4. Szűzanya: „Drága kicsinyeim! Nagy boldogságban lesz részetek odaát. Atyám legszentebb terve, hogy már itt a földön olyan szeretet-közösségben éljetek, mint ahogyan az angyalok és a szentek élnek Velünk együtt a Mennyek Országában. Nagyon szeretlek titeket! Örüljetek és mosolyogjatok, mert végtelenül jó hozzátok a Szentháromság.”

http://engeszteles.bocsajozsef.hu/rozsafuzer/a-szeretet-egysegenek-rozsafuzere

 

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 145
Tegnapi: 204
Heti: 572
Havi: 2 678
Össz.: 283 877

Látogatottság növelés
Oldal: Mária Magdolna által új rózsafüzérek
Örömhír - © 2008 - 2019 - oromhir.hupont.hu

A honlap magyarul nem csak a weblap első oldalát jelenti, minden oldal együtt a honlap.

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »